โครงการ Students for ASEAN – ADMISSIONS

banner1469x467-01

 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง โครงการ Students for ASEAN เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
ประจำปีการศึกษา 
2560

 

รายละเอียดโครงการคลิ๊กที่นี่click1

ใบสมัครคลิ๊กที่นี่click1

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำหนดให้มีโครงการรับนักศึกษาภายใต้โครงการ Students for ASEAN  เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม  และสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  โดยรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ที่มีผลการเรียนดีจากโรงเรียนต่าง ๆ ซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกว่าเหมาะสม   เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว   โดยไม่ต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่จัดโดยสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1   กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษซึ่งจะต้องสำเร็จการศึกษา  ในปีการศึกษา 2559
1.2  ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
1.3   มีความประพฤติเรียบร้อย
1.4  สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม  และสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม  ต้องเป็นนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
(1.4.1)  มีดัชนีเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
(1.4.2) มีดัชนีสะสม (GPA) รวม 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
–  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ไม่ต่ำกว่า   2.25
–  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   ไม่ต่ำกว่า   2.25
–  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่ต่ำกว่า   2.25

1.5 สำหรับผู้ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์   ต้องเป็นนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อ 1.4.1 และ 1.4.2 และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
(1.5.1) มีดัชนีเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) ไม่ต่ำกว่า 2.50
(1.5.2) มีดัชนีสะสม (GPA) รวม 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง  ภาคการศึกษาที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
–  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 2.25
–  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ไม่ต่ำกว่า   2.25

1.6   สำหรับผู้ที่ประสงค์เข้าศึกษาที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อ 1.4 และ 1.5 คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาและ หรือให้เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ซึ่งจะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครแต่ละรายบุคคลไป


2. จำนวนที่รับ   สาขาวิชาละ 40  คน


3. ขั้นตอนในการสมัคร

3.1  นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
3.2  นักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เตรียมสำเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้น ม.4 – ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้น ม.6)
3.3   นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

3.3.1 สมัครผ่านระบบออนไลน์
– กรณีผู้สมัครรายใหม่ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเข้าใช้งานระบบที่เว็บไซต์ www.phuket.psu.ac.th/student_admissions  เลือกหัวข้อ “สมัครออนไลน์”หรือที่ http://admissions-phuket.psu.ac.th
– กรณีลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าระบบโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านของตนเองเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์เพื่อเลือกสาขาวิชาเพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560
– แนบไฟล์สแกนสำเนาใบระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้น ม.4 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้น ม.6) ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน เป็นไฟล์ PDF จำนวน 1 ไฟล์เท่านั้น  (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร  ในกรณีใบ ปพ.1 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและ ไม่ชัดเจน)

3.3.2 สมัครผ่านไปรษณีย์
– นักเรียนกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.phuket.psu.ac.th/student_admissions
– แนบสำเนาใบระเบียนผลการเรียน(ปพ.1) 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้น ม.4  ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้น ม.6) ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน จำนวน 1 ชุด  (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์  ไม่รับพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร  ในกรณีใบ ปพ.1 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน)
– นักเรียนจัดส่งใบสมัครและหลักฐานเอกสารประกอบการสมัคร ไปที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560

3.3.3 สมัครด้วยตนเอง
– นักเรียนกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน สามารถรับใบสมัครได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้จังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560  ในวันและเวลาราชการ
– แนบสำเนาใบระเบียนผลการเรียน(ปพ.1) 5 ภาคการศึกษา (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้น ม.4 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้น ม.6) ที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน จำนวน 1 ชุด (มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์     ไม่รับพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร ในกรณีใบ ปพ.1 ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนและไม่ชัดเจน)


4.วิธีการคัดเลือก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  จะแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก จากคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการคัดเลือกโดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากผลการเรียน 5 ภาคการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด และสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาเฉพาะแต่ละรายบุคคลไป
ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด  เมื่อมหาวิทยาลัยได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นใดจะฟ้องร้องหรือเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  มิได้


5.กำหนดการคัดเลือก

14 พฤศจิกายน 2559 – 13 มกราคม 2560 นักเรียนสมัครผ่านเว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions  เลือกหัวข้อ“สมัครออนไลน์” หรือที่ http://admissions-phuket.psu.ac.th หรือสมัครผ่านทางไปรษณีย์ โดยนักเรียนจัดส่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครไปยัง งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต 83120 หรือสมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง ชั้น 1 อาคาร 7  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  ตำบลกะทู้  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต
13 มกราคม 2560 วันสุดท้ายของการสมัครทุกวิธี (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
23 มกราคม 2560  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมขั้นตอน การยืนยันสิทธิ์และหนังสือยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ทางเว็บไซต์
http://web52.phuket.psu.ac.th/student_admissions/
23 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษายืนยันการใช้สิทธิ์  และชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวนเงิน 23,000 บาท โดยพิมพ์ใบนำชำระเงินได้ที่ https://fmisphuket.psu.ac.th/NewStudent/PayIn/
13 กุมภาพันธ์ 2560 วันสุดท้ายของการยืนยันสิทธิ์และจ่ายค่าลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า
28 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาทางเว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissions   และแจ้งรายชื่อให้งานรับนักศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ ตัดชื่อออกจากการสอบอื่น ๆ

 


6. การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์
6.1 นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกผ่านโครงการ Students for ASEAN เข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตแต่ละสาขาวิชา  ต้องยืนยันสิทธิ์พร้อมทั้งชำระค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา เป็นเงิน 23,000 บาท ซึ่งสามารถพิมพ์ใบนำชำระเงินดังกล่าวได้ที่ https://fmisphuket.psu.ac.th/NewStudent/PayIn/ ระหว่างวันที่ 23 มกราคม ถึง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เท่านั้น โดยนักเรียนต้องส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์  พร้อมแนบสำเนาใบโอนเงิน  ไปที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตภูเก็ต   โดยถือวันประทับตราของธนาคารเป็นสำคัญ
6.2 ผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์
6.3 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์พร้อมจ่ายค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาแล้ว หากไม่มารายงานตัวและลงทะเบียนเรียนในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินดังกล่าวให้


7.เงื่อนไขการมีสิทธิ์เข้าศึกษา

ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามโครงการนี้แล้ว จะต้องอยู่ศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2559 และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่กำหนดไว้ข้างล่างนี้ จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษา  คือ
7.1 ผู้ที่ใช้เกณฑ์ผลการศึกษาในแผนการศึกษาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ เมื่อจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า  22  หน่วยกิต
7.2 ผู้ที่ใช้เกณฑ์ผลการศึกษาในแผนการศึกษาคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ เมื่อจบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะต้องมีหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ไม่ต่ำกว่า  22 หน่วยกิต
7.3 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยวิธีรับตรงและการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ
7.4 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกคนต้องสอบ O – NET เพื่อนำผลการสอบในรายวิชาภาษาอังกฤษมาใช้ในการจัดกลุ่มลงทะเบียนเรียน


8. เงื่อนไขการได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

8.1 นักศึกษาต้องศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรข้อกำหนด และเงื่อนไขของสาขาวิชา และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8.2 นักศึกษาต้องสอบผ่านภาษาอังกฤษตามมาตรฐานขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กำหนด

หากมีข้อสงสัยอื่นใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง กองวิชาการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตภูเก็ต  อำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  83120
โทรศัพท์ 0 7627 6050-1 โทรสาร 0 7627 6029
E-mail: phuket_admission_unit@phuket.psu.ac.th

ประกาศ  ณ  วันที่  19 กันยายน 2559
(ลงชื่อ)          จุฑามาส  ศตสุข
(รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส   ศตสุข)
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รายละเอียดโครงการ : คลิ๊กที่นี่click1

ใบสมัคร : คลิ๊กที่นี่click1


posterA4